тел.: +38 (044) 50-292-50
Статьи
 
 
Система INTERNOVA:єдина система для всього споживчого ринку 01.06 12:43
INTERNOVA: ЕКОЛОГІЧНА РЕЦЕПТУРА ПРОФІЛЮ Щорічне погіршення екологічного становища у світі обумовило нові ви- моги до виробництва у всіх галузях. Зміни торкнулися й профільного ви- робництва. Щоб запобігти шкідливо- му впливу свинцю під час виготовлен) ня, експлуатації та утилізації профілів, було розроблено нову рецептуру, згідно якої стабілі)зація профілів відбувається за допомогою еко) логічно витриманого з'єднання кальцію та цинку. У Європі на без) свинцове виробництво перейшли найбільш поважні компанії, які здатні гнучко відповідати на сучасні реалії ринку. З початку 2006 року усі системи Internova у відповідності до європей) ських екологічних стандартів вироб) ляються лише зі стабілізаторами на основі Ca)Zn. Крім забезпечення без) пеки, стабілізація профілів кальцієм) цинком дозволяє покращити їх технічні та експлуатаційні характери) стики і досягти більш довгого збере) ження первинного глянцю. Екологічно витримане про)фільне ви) робництво не лише сприяє підвищен) ню якості систем, але й дозволяє підприєм)ству)виробнику зайняти гідне місце у ряду компаній, що ви) робляють продукцію європейського рівню у співвідношенні з жорсткими нормами ЄС. ³äîìå ï³äïðèºìñòâî – «Íîâàöüê³ õ³ì³÷í³ çàâîäè» («ÍÕÇ») – áóëî ñòâîðåíî ó 1940 ðîö³. Ïîòóæíå âèðîáíèöòâî çàéìàëî ïðîâ³äíå ñòðàòåã³÷íå ì³ñöå ó åêîíîì³ö³ òà îáîðîí³ ×åõîñëîâà÷÷èíè, à ï³ñëÿ ¿¿ ðîçïàäó ñòàëî êðóïí³øèì ó Ñëîâà÷÷èí³ õ³ì³÷íèì çàâîäîì, ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî îõîïëþº ïðàêòè÷íî óñ³ ãàëóç³ ïðîìèñëîâî¿ õ³ì³¿. Âæå áàãàòî ðîê³â «ÍÕÇ» çàéìàºòüñÿ ñèíòåçîì ÏÂÕ – îäí³º¿ ç íàéàêòóàëüí³øèõ äëÿ ñó÷àñíîãî ñâ³òó ðå÷îâèíè. ÏÂÕ âèðîáíèöòâà «ÍÕÇ» êîðèñòóºòüñÿ âåëèêèì ïîïèòîì ó ªâðîï³, ì³æ ³íøèì, éîãî êóïóº äëÿ ñâî¿õ ï³äïðèºìñòâ â³äîìà í³ìåöüêà êîìïàí³ÿ REHAU. Íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â íà «ÍÕÇ», ó òîé ÷àñ – ï'ÿòîìó çà ïîòóæí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ³ ×åõîñëîâà÷÷èíè, áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ âèðîáíèöòâà ïðîô³ë³â äëÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí. Ïðîâåäåí³ ó ³íñòèòóòàõ Ïðàãè òà Áðàòèñëàâè äîñë³äæåííÿ äîçâîëèëè âèáðàòè íàéíîâ³øó íà òîé ÷àñ ðîçðîáêó àâñòð³éñüêî¿ ô³ðìè GREINER – ñèñòåìó Intertec. Ó 1992 ðîö³ «ÍÕÇ» âèéøëè íà ðèíîê ªâðîïè ç³ ñâîºþ òîðãîâîþ ìàðêîþ Intertec-s, ÿêà ó ïîäàëüøîìó áóëà ïåðåéìåíîâàíà ó Internova. INTERNOVA: ЕКОЛОГІЧНА РЕЦЕПТУРА ПРОФІЛЮ Щорічне погіршення екологічного становища у світі обумовило нові ви) моги до виробництва у всіх галузях. Зміни торкнулися й профільного ви) робництва. Щоб запобігти шкідливо) му впливу свинцю під час виготовлен) ня, експлуатації та утилізації профілів, було розроблено нову рецептуру, згідно якої стабілі)зація профілів відбувається за допомогою еко) логічно витриманого з'єднання кальцію та цинку. У Європі на без) свинцове виробництво перейшли найбільш поважні компанії, які здатні гнучко відповідати на сучасні реалії ринку. З початку 2006 року усі системи Internova у відповідності до європей) ських екологічних стандартів вироб) ляються лише зі стабілізаторами на основі Ca)Zn. Крім забезпечення без) пеки, стабілізація профілів кальцієм) цинком дозволяє покращити їх технічні та експлуатаційні характери) стики і досягти більш довгого збере) ження первинного глянцю. Екологічно витримане про)фільне ви) робництво не лише сприяє підвищен) ню якості систем, але й дозволяє підприєм)ству)виробнику зайняти гідне місце у ряду компаній, що ви) робляють продукцію європейського рівню у співвідношенні з жорсткими нормами ЄС. ³äîìå ï³äïðèºìñòâî – «Íîâàöüê³ õ³ì³÷í³ çàâîäè» («ÍÕÇ») – áóëî ñòâîðåíî ó 1940 ðîö³. Ïîòóæíå âèðîáíèöòâî çàéìàëî ïðîâ³äíå ñòðàòåã³÷íå ì³ñöå ó åêîíîì³ö³ òà îáîðîí³ ×åõîñëîâà÷÷èíè, à ï³ñëÿ ¿¿ ðîçïàäó ñòàëî êðóïí³øèì ó Ñëîâà÷÷èí³ õ³ì³÷íèì çàâîäîì, ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî îõîïëþº ïðàêòè÷íî óñ³ ãàëóç³ ïðîìèñëîâî¿ õ³ì³¿. Âæå áàãàòî ðîê³â «ÍÕÇ» çàéìàºòüñÿ ñèíòåçîì ÏÂÕ – îäí³º¿ ç íàéàêòóàëüí³øèõ äëÿ ñó÷àñíîãî ñâ³òó ðå÷îâèíè. ÏÂÕ âèðîáíèöòâà «ÍÕÇ» êîðèñòóºòüñÿ âåëèêèì ïîïèòîì ó ªâðîï³, ì³æ ³íøèì, éîãî êóïóº äëÿ ñâî¿õ ï³äïðèºìñòâ â³äîìà í³ìåöüêà êîìïàí³ÿ REHAU. Íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â íà «ÍÕÇ», ó òîé ÷àñ – ï'ÿòîìó çà ïîòóæí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ³ ×åõîñëîâà÷÷èíè, áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ âèðîáíèöòâà ïðîô³ë³â äëÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí. Ïðîâåäåí³ ó ³íñòèòóòàõ Ïðàãè òà Áðàòèñëàâè äîñë³äæåííÿ äîçâîëèëè âèáðàòè íàéíîâ³øó íà òîé ÷àñ ðîçðîáêó àâñòð³éñüêî¿ ô³ðìè GREINER – ñèñòåìó Intertec. Ó 1992 ðîö³ «ÍÕÇ» âèéøëè íà ðèíîê ªâðîïè ç³ ñâîºþ òîðãîâîþ ìàðêîþ Intertec-s, ÿêà ó ïîäàëüøîìó áóëà ïåðåéìåíîâàíà ó Internova. INTERNOVA: ЕКОЛОГІЧНА РЕЦЕПТУРА ПРОФІЛЮ Щорічне погіршення екологічного становища у світі обумовило нові ви) моги до виробництва у всіх галузях. Зміни торкнулися й профільного ви) робництва. Щоб запобігти шкідливо) му впливу свинцю під час виготовлен) ня, експлуатації та утилізації профілів, було розроблено нову рецептуру, згідно якої стабілі)зація профілів відбувається за допомогою еко) логічно витриманого з'єднання кальцію та цинку. У Європі на без) свинцове виробництво перейшли найбільш поважні компанії, які здатні гнучко відповідати на сучасні реалії ринку. З початку 2006 року усі системи Internova у відповідності до європей) ських екологічних стандартів вироб) ляються лише зі стабілізаторами на основі Ca-Zn. Крім забезпечення без- пеки, стабілізація профілів кальцієм- цинком дозволяє покращити їх технічні та експлуатаційні характери- стики і досягти більш довгого збере) ження первинного глянцю. Екологічно витримане про)фільне ви) робництво не лише сприяє підвищен) ню якості систем, але й дозволяє підприєм)ству)виробнику зайняти гідне місце у ряду компаній, що ви) робляють продукцію європейського рівню у співвідношенні з жорсткими нормами ЄС.